viernes, 13 de mayo de 2016

Palabritas

jaire, jairete
tí ejeis? kalws, kakws, etsi kai etsiesquizofrenia
autismo
epilepsia
patógeno
hipodérmico
necrosis
nostalgia
apatía
átomo
telquinesia
ética
sarcófago

No hay comentarios: